การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

เดือนกันยายน 5th, 2012

สพป. แพร่ เขต 1 กำหนดการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ระดับเขตพื้นที่ในวันที่ 8- 9 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ และโรงเรียนวัดเมธังกราวาส  ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้

กำหนดการแข่งขัน

คำสัั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขัน

คำสั่งเพิ่มเติม

หนังสือแจ้งโรงเรียน

การอบรมใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

เดือนสิงหาคม 22nd, 2012

สพป. แพร่ เขต 1 กำหนดจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยได้กำหนดการจัดอบรมเป็น 9 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑  วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2555   สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

                                           รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 2  วันที่ 3 – 5 กันยายน 2555       สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รุ่นที่ 3  วันที่ 10 -12 กันยายน 2555     สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

    รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รุ่นที่ 4 วันที่ 13 -15 กันยายน 2555      สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
    รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รุ่นที่ 5  วันที่ 17-19 กันยายน 2555      สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รุ่นที่ 6  วันที่ 6 กันยายน 2555 สำหรับครูผู้ดูแลระบบ
     รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รุ่นที่ 7 วันที่ 7 กันยายน 2555 สำหรับครูผู้ดูแลระบบ
   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 8 วันที่ 31 สิงหาคม 2555 สำหรับผู้บริหารโรงเรียน รอง ผอ. สพป. แพร่ เขต 1
ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต 1

    รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 9 วันที่ 1  กันยายน 2555 สำหรับผู้บริหารโรงเรียน

  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โดยจะจัดอบรม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT  และห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เชิญชวนสมัครอบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซี่ยน

เดือนกรกฎาคม 30th, 2012

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะจัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง 13 – 17 สิงหาคม 2555  จำนวน 5 วัน 30 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท รับสมัคร 60 คน สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   http://202.29.52.32/gallery/File/55-06-06.pdf

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2555

เดือนกรกฎาคม 11th, 2012

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2555  นับเป็นครั้งที่ 62 และครบรอบ 100 ปี (นับตั้งแต่เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455)
คลิกเพื่อเปิดอ่าน

1. เรื่อง   การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2554

2. เรื่อง  กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สพฐ.

สพฐ.ขยายเวลาส่งผลงานสื่่ออิเลคทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระฯเป็น ๑๕ ต.ค. ๕๕

เดือนมิถุนายน 20th, 2012

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีเวทีสำหรับแสดงผลงานในการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งในปีนี้เป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้ที่ กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตึก สพฐ.๓ ชั้น ๒ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  นั้น  สพฐ. ขอขยายเวลาการส่งผลงานเป็นวันที่ ๑๕  ตุลาคม ๒๕๕๕
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.obec.go.th และ http://www.techno.bopp.go.th/techno_z1

 

สพป. แพร่ เขต1 จัดอบรมการเขียนเว็บไซต์ของโรงเรียน

เดือนมิถุนายน 15th, 2012

สพป. แพร่ เขต1 จัดอบรมการเขียนเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้กับโรงเรียนที่ยังไม่มีเว็บไซต์ จำนวน 43 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป. แพร่เขต 1  ท่านสามารถดูเว็บของผู้ที่เข้ารับการอบรมได้

คลิกอ่านรายละเอียดต่อ..Continue. »

เชิญร่วมงาน”ราชภัฏ IT Fair “

เดือนมิถุนายน 8th, 2012

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้กำหนดการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ ๗” ในระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งตีพิมพ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมวิชาการให้แก่คณาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ เข้าใจและก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงาน  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair7/

 

 

 

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS

เดือนพฤษภาคม 25th, 2012

ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประจำปี 2555 โดยกระบวนการคัดเลือกจะบูรณาการเข้ากับงานศิลปหัตถกรรมทางเหนือ ซึ่งจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2555 ท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ สพป. เชียงใหม่เขต 1 http://www.chiangmaiarea1.go.th/ ทั้งนี้ให้สมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

 

 

 

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของ สพฐ.

เดือนพฤษภาคม 23rd, 2012

สพฐ. จะจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT จำนวน 3 โครงการ ขอเชิญชวนครูผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมอบรม ตามรายละเอียดในโครงการ ดังนี้
1.. โครงการก้าวใหม่ของครูไทยก้าวไกลด้วย SocialMedia
2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.krutubechanel.com
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน www.dowebd.com

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสอนที่
http://www.techno.bopp.go.th/techno_z1/?name=news&file=readnews&id=179

การอบรมเตรียมความพร้อมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

เดือนพฤษภาคม 15th, 2012
สพป. แพร่ เขต 1 โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมแบะเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
 สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป. แพร่ เขต 1 มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 126 คน
 มีกิจกรรมให้ครูได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทำความรู้จักกับแท็บเล็ตและฝึกใช้สื่อออฟไลน์ และออนไลน์ที่จะนำไปบรรจุใแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.1