การสัมมนา On line เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในระบบ On line ได้ที่เว็บไซต์  http://academic.obec.go.th/web/node/295

 

เขียนส่งความคิดเห็นหรือเขียนตอบกลับ