แบบทดสอบการวัดตามตัวชี้วัดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สพฐ. ได้จัดทำแบบทดสอบการวัดตามตัวชี้วัดเพื่อรายงานตามตัวชี้วัดจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน หรือครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบไปวัดผลนักเรียน เพื่อประกอบการรายงานผลได้ที่เว็บไซต์ http://www.curriculum51.net/viewpage.php?t_id=179

เขียนส่งความคิดเห็นหรือเขียนตอบกลับ