การรายงานการดำเนินการตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ตามที่ สพป. แพร่ เขต 1 แจ้งให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น ขอให้ทุกโรงเรียนได้เข้าไปรายงานที่เว็บไซต์ http://www.stabdb.com/school/ โดยใช้  user และ password เดิมที่เคยในการรายงานภาคเรียนที่ 1 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนรายงานตามกำหนด

เขียนส่งความคิดเห็นหรือเขียนตอบกลับ