เชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
จัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมายคือ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะ
โรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น) ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมำยให้ครูมีบล็อกต้นแบบที่มุ่งเน้นด้ำนการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ชนะ
การประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมโล่เกียรติยศ และ
เงินรางวัล รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งมาด้วย และทางเว็บไซต์
www.thaismedu.com

เขียนส่งความคิดเห็นหรือเขียนตอบกลับ