รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานในคลังนวัตกรรม

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานในคลังนวัตกรรม วันที่ 20 กันยายน 2554 ณ ศุนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป. แพร่ เขต 1

ส่งตามหนังสือที่ ศธ 04109/ ว4879 ลงัวนที่ 16 กันายน 2554
รายชื่อผู้มีผลงานได้มาตรฐานกิจกรรมประกาศเกียรติคุณสดุดี ประจำปีการศึกษา 2554
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
และให้เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการเผยแพร่ผลงานในคลังนวัตกรรม วันที่ 20 กันยายน 2554
ประเภท/กิจกรรม ผู้มีผลงานได้มาตรฐานระดับเขตพื้นที่ โรงเรียน
โรงเรียนดีเด่น    
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น    
1. ขนาดเล็กไม่เกิน 60 คน นายนเรศ  แสนมูล บ้านสะเลียม
2. ขนาดเล็ก 61 – 120 คน นายถวิล  โสภารัตน์ บ้านนาหลวง
3. ขนาดกลาง 121 – 280 คน นายสมคิด  กันทะใจ บ้านไผ่โทน
4. ขนาดใหญ่ 281 คน ขึ้นไป นายธีรวิทย์  ภิญโญ บ้านเทพ(เทพสุทรินทร์)
5. มัธยมศึกษาตอนต้น นางธงชัย  ปวงคำ บ้านห้วยโรงนอก
6. การศึกษาปฐมวัย นายทวี  มะทะ บ้านถิ่น
7. การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม นายอดิศักดิ์  ศิริพันธุ์ บ้านวังปึ้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น    
1. ขนาดเล็กไม่เกิน 60 คน    
2. ขนาดเล็ก 61 – 120 คน    
3. ขนาดกลาง 121 – 280 คน    
4. ขนาดใหญ่ 281 คน ขึ้นไป นายมานพ  บุญทน อนุบาลแพร่
5. มัธยมศึกษาตอนต้น นางอรพินธ์  สุกพันธ์ บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์)
6. การศึกษาปฐมวัย นางนิ่มนวล  พงษ์จันทร์ อนุบาลแพร่
7. การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม    
ครูผู้สอนดีเด่น    
1. ครูปฐมวัย    
   1.1  อนุบาล 1 นางกุลธิดา  อยู่ทิม บ้านน้ำเลาเหนือ
   1.2  อนุบาล 1 นางพยอม  กาศโอสถ เทพพิทักษ์วิทยา
   1.3  อนุบาล 2 นางสุพรรณี เหล็กทั่ง เจริญศิลป์
   1.4  อนุบาล 2 นางสุจินต์  ใจคนึง บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์)
2. ครูภาษาไทย    
ประถมศึกษา นางถนอม  วงศ์ชมภู บ้านทุ่งแค้ว
มัธยมศึกษา นางศรีรัตน์  เมฆสิงห์ บ้านวังปึ้ง
3. ครูคณิตศาสตร์    
ประถมศึกษา นายสวัสดิ์  ท้าวคำลือ บ้านแม่ยางร้อง
มัธยมศึกษา นางสาวทิพย์สุดา   สันป่าแก้ว บ้านห้วยห้อม
4. ครูวิทยาศาสตร์    
   4.1 ประถมศึกษา นางศรีสกุล  วิหก วัดเมธังกราวาส
  นางแสงเดือน  ศาสตรานุเคราะห์ อนุบาลแพร่
   4.2 มัธยมศึกษาตอนต้น นางจรัสศรี  เวียงทอง วัดกาญจนาราม
  นางดวงตา น้อยทา บ้านไผ่โทน
5. ครูสังคมศึกษาฯ    
   5.1 ประถมศึกษา นางสุธาทิพย์  ขุนพรม บ้านน้ำเลาเหนือ
  นาง อนุบาลแพร่
   5.2 มัธยมศึกษาตอนต้น นายชัยรัตน์   ตุ้ยดี บ้านวังปึ้ง
6. ครูสุขศึกษาและพลศึกษา    
   6.1 ประถมศึกษา นางนงลักษณ์  ขาวประเสริฐ บ้านร่องฟอง
  นายพีรวัฒน์  ดีพอ บ้านท่าวะ
   6.2 มัธยมศึกษาตอนต้น นายประเสริฐ  ท่วงที วัดกาญจนาราม
7. ครูศิลปะ    
   7.1 ประถมศึกษา นางหทัยรัตน์  เทียบทรง เจริญศิลป์
  นางสาวชรินทร์ทิพย์ ยองชนะ บ้านเตาปูน
   7.2 มัธยมศึกษาตอนต้น นายเฉลิมชัย  คำขาด วัดกาญจนาราม
  นายทศพร  ยานะวิน บ้านวังปึ้ง
8. ครูการงานอาชีพและเทคโน    
   8.1 ประถมศึกษา นางอมรรัตน์  คำน้ำปาด ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ
   8.2 มัธยมศึกษาตอนต้น นายสุรเดช  ธรรมขันธ์ ไทยรัฐวิทยา31
  นางบุญยงค์ คำตั๋น บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์ฯ)
9. ครูภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)    
   9.1 ประถมศึกษา นางจารุวรรณ  อิ่นศิริ อนุบาลแพร่
  นางการัณฑ์  สมจิตต์ วัดเมธังกราวาส
   9.2 มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาววาสนา  กาสาร บ้านแม่แรม
10. ครูแนะแนว    
   10.1 ประถมศึกษา นางนงนุช  อิ่มจิตอนุสรณ์ วัดเมธังกราวาส
  นางพิกุล  บุญรักษา บ้านหนองม่วงไข่
   10.2 มัธยมศึกษาตอนต้น นางดวงเนตร  เกยงค์ ชุมชนบ้านหนุนเหนือ
  นางนงลักษณ์  วรรณเศียร บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์ฯ)
11. ครูกิจกรรมนักเรียน    
   11.1 ประถมศึกษา นางสุวนีย์  ชื่นบาน บ้านสุพรรณ
   11.2 มัธยมศึกษาตอนต้น นายสำเริง  พรมไพร บ้านดอนชัย
12. ครูกิจกรรมเพื่อสังคมและ    
     สาธารณประโยชน์    
   12.1 ประถมศึกษา นางจินดา  ทองภักดี บ้านเทพ
   12.2 มัธยมศึกษาตอนต้น นายภาณุพงศ์  ทาประเสริฐ วัดกาญจนาราม
13. ครูการศึกษาพิเศษเรียนร่วม    
  นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อ อนุบาลแพร่
  นางพะเยียรัตน์  สืบแก้ว ไทยรัฐวิทยา31
  นางโสภิต เกื้อหนุน บ้านแม่ทราย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษา นายศักดิ์ศิลป์  ตาขันทะ เครือข่ายผานางคอย
ครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
1. ปฐมวัย นางจันทร์เพ็ญ  สุภาผล อนุบาลแพร่
2. ภาษาไทย นางโสภิต ลือราช บ้านห้วยโรงนอก
3. คณิตศาสตร์ นางจินดา  ทองภักดี บ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์)
4. วิทยาศาสตร์ นางสาวชุมพร  ลือราช วัดเมธังกราวาส
9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสุดารัตน์ วงศ์จ๋า เทพพิทักษ์วิทยา
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางอนงค์วรรณ เชียงวงศ์ บ้านท่าขวัญ
11. การศึกษาพิเศษเรียนร่วม นางวชิราภรณ์  ไวยโยธิน บ้านหัวเหมือง

เขียนส่งความคิดเห็นหรือเขียนตอบกลับ