รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนกุมภาพันธ์, 2013

ตู้เก็บแท็บเล็ต

วันศุกร์, เดือนกุมภาพันธ์ 22nd, 2013
ช่วงนี้ได้มีโอกาสไปติดตามผลการใช้แท็บเล็ตประกอบการจัดการเรียนการสอนชั้น ป.1 พบว่าหลายโรงเรียนได้พยายามออกแบบตู้เก็บแท็บเล็ตให้มีความปลอดภัย ใช้งานได้สะดวก และสามารถชาร์ทไฟไนขณะเก็บได้จึงนำภาพตู้เก็บแท็บเล็ตมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกัน หากใครมีรูปแบบใหม่ ๆ ช่วยเผยแพร่ด้วยนะครับ นอกจากนี้ได้ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติที่เมืองทองธานี เห็นโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยได้นำตู้แท็บเล็ตที่ทำจากไม้สักมาจำหน่าย จึงได้นำรูปแบบมาเผยแพร่ด้วย

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

การรายงานการดำเนินการตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

วันศุกร์, เดือนกุมภาพันธ์ 22nd, 2013

ตามที่ สพป. แพร่ เขต 1 แจ้งให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น ขอให้ทุกโรงเรียนได้เข้าไปรายงานที่เว็บไซต์ http://www.stabdb.com/school/ โดยใช้  user และ password เดิมที่เคยในการรายงานภาคเรียนที่ 1 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนรายงานตามกำหนด

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

เชิญชวนส่งผลงานประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”

วันจันทร์, เดือนกุมภาพันธ์ 18th, 2013

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประกวดผลงาน “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓” โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ชนะ การประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมโล่เกียรติยศ และ เงินรางวัล รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางเว็บไซต์ www.thaismedu.com

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

เชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๖

วันจันทร์, เดือนกุมภาพันธ์ 18th, 2013

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
จัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมายคือ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะ
โรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น) ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมำยให้ครูมีบล็อกต้นแบบที่มุ่งเน้นด้ำนการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ชนะ
การประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมโล่เกียรติยศ และ
เงินรางวัล รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งมาด้วย และทางเว็บไซต์
www.thaismedu.com

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทำสื่อการเรียนสำหรับระบปฏิบัติการแอนดรอย์

วันจันทร์, เดือนกุมภาพันธ์ 18th, 2013

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมปฎิบัติการทำสื่อการเรียนสำหรับระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย์  ระหว่างวันที่  4- 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ 2000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  http://www.comtech.lpru.ac.th

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »