รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนสิงหาคม, 2012

การอบรมใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

วันพุธ, เดือนสิงหาคม 22nd, 2012

สพป. แพร่ เขต 1 กำหนดจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยได้กำหนดการจัดอบรมเป็น 9 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑  วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2555   สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

                                           รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 2  วันที่ 3 – 5 กันยายน 2555       สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รุ่นที่ 3  วันที่ 10 -12 กันยายน 2555     สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

    รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รุ่นที่ 4 วันที่ 13 -15 กันยายน 2555      สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
    รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รุ่นที่ 5  วันที่ 17-19 กันยายน 2555      สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รุ่นที่ 6  วันที่ 6 กันยายน 2555 สำหรับครูผู้ดูแลระบบ
     รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รุ่นที่ 7 วันที่ 7 กันยายน 2555 สำหรับครูผู้ดูแลระบบ
   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 8 วันที่ 31 สิงหาคม 2555 สำหรับผู้บริหารโรงเรียน รอง ผอ. สพป. แพร่ เขต 1
ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต 1

    รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 9 วันที่ 1  กันยายน 2555 สำหรับผู้บริหารโรงเรียน

  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โดยจะจัดอบรม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT  และห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »