รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนกรกฎาคม, 2012

เชิญชวนสมัครอบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซี่ยน

วันจันทร์, เดือนกรกฎาคม 30th, 2012

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะจัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง 13 – 17 สิงหาคม 2555  จำนวน 5 วัน 30 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท รับสมัคร 60 คน สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   http://202.29.52.32/gallery/File/55-06-06.pdf

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2555

วันพุธ, เดือนกรกฎาคม 11th, 2012

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2555  นับเป็นครั้งที่ 62 และครบรอบ 100 ปี (นับตั้งแต่เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455)
คลิกเพื่อเปิดอ่าน

1. เรื่อง   การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2554

2. เรื่อง  กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สพฐ.

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »