รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนมิถุนายน, 2012

สพฐ.ขยายเวลาส่งผลงานสื่่ออิเลคทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระฯเป็น ๑๕ ต.ค. ๕๕

วันพุธ, เดือนมิถุนายน 20th, 2012

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีเวทีสำหรับแสดงผลงานในการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งในปีนี้เป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้ที่ กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตึก สพฐ.๓ ชั้น ๒ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  นั้น  สพฐ. ขอขยายเวลาการส่งผลงานเป็นวันที่ ๑๕  ตุลาคม ๒๕๕๕
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.obec.go.th และ http://www.techno.bopp.go.th/techno_z1

 

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

สพป. แพร่ เขต1 จัดอบรมการเขียนเว็บไซต์ของโรงเรียน

วันศุกร์, เดือนมิถุนายน 15th, 2012

สพป. แพร่ เขต1 จัดอบรมการเขียนเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้กับโรงเรียนที่ยังไม่มีเว็บไซต์ จำนวน 43 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป. แพร่เขต 1  ท่านสามารถดูเว็บของผู้ที่เข้ารับการอบรมได้

(เพิ่มเติม…)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

เชิญร่วมงาน”ราชภัฏ IT Fair “

วันศุกร์, เดือนมิถุนายน 8th, 2012

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้กำหนดการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ ๗” ในระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งตีพิมพ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมวิชาการให้แก่คณาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ เข้าใจและก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงาน  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair7/

 

 

 

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »