รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนกุมภาพันธ์, 2012

ขอเชิญส่งผลงานเกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาเข้ารับคัดเลือก

วันอังคาร, เดือนกุมภาพันธ์ 28th, 2012

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีเวทีสำหรับแสดงผลงานในการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งในปีนี้เป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้ที่ กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตึก สพฐ.๓ ชั้น ๒ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.obec.go.th และ  http://www.techno.bopp.go.th/techno_z1

 

 

 

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »