ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ “นักคิดพิชิตจักรวาล” โดย สพฐ.

เดือนมีนาคม 28th, 2013

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการจัดทำรายการโทรทัศน์  “นักคิดพิชิตจักราวาล”  ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้เกมโชว์    มุ่งเน้นการใช้ความรู้และทักษะจากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม   โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9   ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 18.00 -19.00 น.    ขอเชิญชวนนักเรียน
ครู  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  ได้ติดตามรับชมและร่วมชื่นชมศักยภาพของเด็กไทย

 

โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจุดเน้นโปรดดำเนินการด่วน..เว็บจะปิดแล้ว

เดือนมีนาคม 25th, 2013

โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 ขอให้รีบรายงานอย่างเร่งด่วน ก่อนที่เว็บจะปิด หากเกินกำหนดท่านจะไม่สามารถป้อนข้อมูลได้

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานมีดังนี้

1.บ้านป่าแดง(วันรัตน์)  2.บ้านนาคูหา 3.วัดน้ำโค้ง 4.บ้านสุพรรณ 5.วัดเหมืองค่า 6.บ้านกาซ้อง  7.วัดเมธังกราวาส 8.บ้านดอนชุม 9.บ้านป่ากล้วย
10.บ้านห้วยฮ้อม 11.บ้านบุญเริง  12.บ้านไผ่โทน 13.บ้านปางยาว 14.บ้านแม่กระทิง 15.บ้านทุ่งควั๊ะ 16.บ้านห้วยโรงนอก 17.บ้านบุญแจ่ม

18.บ้านป่าเลา 19.บ้านท่าวะ  20.บ้านแม่พร้าว 21.บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 22.บ้านเตาปูน 23.บ้านคุ้ม 24.บ้านเทพ 25.บ้านศรีมูลเรือง 26.บ้านโทกค่า

27.บ้านสันปู่สี 28.บ้านหนองเสี้ยว 29.บ้านหัวเมือง 30.บ้านลู 31.บ้านดอนแก้วอาสา 32.บ้านวังดิน 33.บ้านหนองม่วงไข่ 34.บ้านทุ่งแค้ว

35.บ้านวังหลวง 36.บ้านหนองน้ำรัด 37.บ้านย่านยาว

การรายงานให้เข้าเว็บ  www.stabdb.com/school/

 

การสัมมนา On line เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551

เดือนมีนาคม 15th, 2013

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในระบบ On line ได้ที่เว็บไซต์  http://academic.obec.go.th/web/node/295

 

แบบทดสอบการวัดตามตัวชี้วัดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เดือนมีนาคม 6th, 2013

สพฐ. ได้จัดทำแบบทดสอบการวัดตามตัวชี้วัดเพื่อรายงานตามตัวชี้วัดจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน หรือครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบไปวัดผลนักเรียน เพื่อประกอบการรายงานผลได้ที่เว็บไซต์ http://www.curriculum51.net/viewpage.php?t_id=179

ตู้เก็บแท็บเล็ต

เดือนกุมภาพันธ์ 22nd, 2013
ช่วงนี้ได้มีโอกาสไปติดตามผลการใช้แท็บเล็ตประกอบการจัดการเรียนการสอนชั้น ป.1 พบว่าหลายโรงเรียนได้พยายามออกแบบตู้เก็บแท็บเล็ตให้มีความปลอดภัย ใช้งานได้สะดวก และสามารถชาร์ทไฟไนขณะเก็บได้จึงนำภาพตู้เก็บแท็บเล็ตมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกัน หากใครมีรูปแบบใหม่ ๆ ช่วยเผยแพร่ด้วยนะครับ นอกจากนี้ได้ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติที่เมืองทองธานี เห็นโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยได้นำตู้แท็บเล็ตที่ทำจากไม้สักมาจำหน่าย จึงได้นำรูปแบบมาเผยแพร่ด้วย

การรายงานการดำเนินการตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เดือนกุมภาพันธ์ 22nd, 2013

ตามที่ สพป. แพร่ เขต 1 แจ้งให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น ขอให้ทุกโรงเรียนได้เข้าไปรายงานที่เว็บไซต์ http://www.stabdb.com/school/ โดยใช้  user และ password เดิมที่เคยในการรายงานภาคเรียนที่ 1 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนรายงานตามกำหนด

เชิญชวนส่งผลงานประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”

เดือนกุมภาพันธ์ 18th, 2013

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประกวดผลงาน “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓” โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ชนะ การประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมโล่เกียรติยศ และ เงินรางวัล รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางเว็บไซต์ www.thaismedu.com

เชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๖

เดือนกุมภาพันธ์ 18th, 2013

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
จัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมายคือ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะ
โรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น) ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมำยให้ครูมีบล็อกต้นแบบที่มุ่งเน้นด้ำนการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ชนะ
การประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมโล่เกียรติยศ และ
เงินรางวัล รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งมาด้วย และทางเว็บไซต์
www.thaismedu.com

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทำสื่อการเรียนสำหรับระบปฏิบัติการแอนดรอย์

เดือนกุมภาพันธ์ 18th, 2013

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมปฎิบัติการทำสื่อการเรียนสำหรับระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย์  ระหว่างวันที่  4- 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ 2000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  http://www.comtech.lpru.ac.th

แจ้งที่พักในการไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่

เดือนกันยายน 24th, 2012

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เป็นเจ้าจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21- 23 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสามารถดูรายละเอียดการแข่งขัน  และจองที่พักได้ที่เว็บไซต์  www.northcm62.net    และดูรายละเอียดที่พักได้ที่ www.northcm62.net/Hotel.xlsx